ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Thôi miên hoạt động với sức mạnh của tiềm thức để thay đổi thói quen và hành vi. Tiềm thức được coi là nguồn gốc hoặc gốc rễ của nhiều hành vi, cảm xúc, thái độ và động lực của chúng ta. Thôi miên được cho là một công cụ mạnh mẽ để tiếp cận tiềm thức và tạo ra những cải thiện trong cuộc sống của chúng ta. Các dịch vụ bao gồm một chương trình điều chỉnh, bao gồm một số lượng phiên riêng tư không xác định, tùy thuộc vào nhu cầu cá nhân của khách hàng. Nhà thôi miên sẽ cố gắng hết khả năng của mình để hoàn thành mục tiêu của các phiên làm việc của khách hàng.

Mục đích của chương trình trị liệu thôi miên là để nâng cao năng lực nghề nghiệp và năng lực bản thân và như một phương pháp điều trị thay thế hoặc bổ sung cho các dịch vụ chữa bệnh được nhà nước cấp phép. Một nhà trị liệu thôi miên không phải là một bác sĩ hoặc nhà tâm lý học được cấp phép và các dịch vụ thôi miên không được cấp phép. Các dịch vụ không mang tính chất chẩn đoán và không bao gồm việc thực hành y học, chúng cũng không nên được coi là sự thay thế cho các dịch vụ hoặc thủ thuật y tế hoặc tâm lý được cấp phép. Các nhà trị liệu thôi miên hỗ trợ khách hàng giảm cân và / hoặc các mục tiêu sức khỏe và thể chất khác có thể đưa ra lời khuyên chung về dinh dưỡng và / hoặc giới thiệu các cuốn sách đã xuất bản, hướng dẫn thực phẩm và các ấn phẩm về sức khỏe và thể dục. Đây không phải là sự thay thế cho lời khuyên y tế và bạn nên xin sự chấp thuận của Bác sĩ trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi y tế / sức khỏe / lối sống nào.

Mặc dù thôi miên có thể là một kỹ thuật hiệu quả cho nhiều mục đích, nhưng hiệu quả có thể khác nhau giữa các cá nhân và không có kết quả hoặc tiến độ cụ thể nào có thể được hứa hẹn hoặc đảm bảo. Những cảm giác và trải nghiệm mà một người có trong trạng thái thôi miên có thể khác nhau ở mỗi cá nhân. Nhiều người vẫn hoàn toàn nhận thức được mọi thứ đang diễn ra khi bị thôi miên. Một số cá nhân trải qua một siêu nhận thức nơi các cảm giác được nhận thức trở nên phong phú và sống động. Khả năng hình dung hoặc tưởng tượng thường được nâng cao. Cảm giác thư giãn sâu là phổ biến và một số người mô tả trạng thái thôi miên như một sự thoát khỏi căng thẳng về thể chất và căng thẳng về cảm xúc, trong khi vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Việc sử dụng thôi miên có thể gợi ra những ký ức về những sự kiện trong quá khứ có thể đúng hoặc có thể không đúng theo nghĩa đen. Có thể các sự kiện dưới trạng thái thôi miên sẽ bị bóp méo hoặc hiểu sai. Những ký ức hoặc hình ảnh được gợi lên dưới trạng thái thôi miên không nhất thiết phải chính xác và có thể là một sự xây dựng hoặc tổng hợp của những ký ức. Nếu không có thông tin chứng thực, không thể xác định một ký ức cụ thể là đúng hay sai, ngay cả khi nó có vẻ đúng với khách hàng. Mặc dù thực hành của Nhà thôi miên là giữ bí mật thông tin, thông tin tiết lộ trong liệu pháp thôi miên không thuộc đặc quyền của nhà trị liệu tâm lý-bệnh nhân. Tòa án có thể ra lệnh tiết lộ thông tin học được trong liệu pháp.

                                                                            DISCLOSURE OF SERVICES

Hypnosis works with the power of the subconscious mind to change habits and behaviors.  The subconscious mind is considered to be the source or root of many of our behaviors, emotions, attitudes and motivations.  Hypnosis is believed to be a powerful tool for accessing the subconscious mind and creating improvements in our lives.

Services consist of a program of conditioning, including an undetermined number of private sessions, depending on the client’s individual needs.  The hypnotist will to the best of his or her ability endeavor to accomplish the objectives of the client’s sessions.  While hypnosis may be an effective technique for many purposes, the effectiveness may vary from individual to individual, and no specific results or progress can be promised or guaranteed.

The purpose of a program of hypnotherapy is for vocational and avocational self-improvement and as alternative or complementary treatment to healing arts services licensed by the state.  A hypnotherapist is not a licensed physician or psychologist and hypnotherapy services are not license.  Services are non-diagnostic and do not include the practice of medicine, neither should they be considered as a substitute for licensed medical or psychological services or procedures. 

Hypnotherapists who assist clients with weight loss and/or other health and fitness goals may provide general nutritional advice and/or recommend published books, food guides and health and fitness publications.  This is not a substitute for medical advice and you are advised to seek your Doctor’s approval before making any medical/health/lifestyle changes.

The feelings and experiences one has in the hypnotic state can vary from individual to individual.  Many people remain completely aware of everything that is going on while in hypnosis.  Some individuals experience a hyper-awareness where sensations are perceived enriched and vivid.  The ability to visualize or imagine is often enhanced.  A feeling of deep relaxation is common and some people describe the hypnotic state as an escape from physical tension and emotional stress, while remaining completely alert.

The use of hypnosis could elicit memories of past events which may or may not be literally true.  It is possible that events under hypnosis will be distorted or misconstrued.  Memories or images evoked under hypnosis are not necessarily accurate and may be a construction or a composite of memories.  Without corroborating information, it is not possible to determine whether a specific memory is true or false, even if it seems true to the client.

While it is the practice of Hypnotherapists to keep information confidential, information revealed in hypnotherapy is not subject to the psychotherapist-patient privilege.  A court may order disclosure of information learned in therapy.